Niemiecki gramatyka [PDF] | Documents Community Sharing (2023)

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 1

(Black plate)

Audio Kurs

Niemiecki Gramatyka

Dodatkowe materia∏y do kursu na p∏ycie CD

© Copyright Edgard, Warszawa 2007

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 2

Audio Kurs

Autorka: Ewa K´dzierska Lektorzy: Giorgio Kurschinski, Mi∏ogost Reczek Redakcja: Karolina Kostrz´bska Muzyka: Dariusz Kaliƒski Monta˝ i mastering p∏yty: Mariusz Zaczkowski Projekt ok∏adki: Piotr Fajker, Emilia Szulewa Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27

© Copyright Edgard, Warszawa 2007 www.edgard.pl

www.jezykiobce.pl

(Black plate)

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 3

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

Spis treÊci 2

Cz´Êç 1 Rzeczowniki i rodzajniki . . . . 6

Lekcja 2

Lekcja 1

Lekcja 3

Zaimki dzier˝awcze . . . . . . . . . 24

Rodzajnik okreÊlony . . . . . . . . . . 6

Zaimek nieosobowy . . . . . . . . . 25

Lekcja 2

Lekcja 4

Rodzajnik nieokreÊlony . . . . . . . 8

Zaimki wskazujàce . . . . . . . . . . 26

Lekcja 3

Lekcja 5

Rodzajnik zerowy . . . . . . . . . . . . 9

Zaimki pytajàce . . . . . . . . . . . . . 26

Lekcja 4

Liczba mnoga . . . . . . . . . . . . . . 10 8

24

Cz´Êç 2 Czasownik . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Lekcja 1

Podstawowe informacje o przymiotniku . . . . . . . . . . . . . . 28

Lekcja 1

Odmiana czasowników regularnych . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Lekcja 2

Odmiana przymiotnika po rodzajniku okreÊlonym . . . . 28

Lekcja 2

Odmiana czasowników posi∏kowych byç, mieç, stawaç si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Lekcja 3

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreÊlonym . 29

Lekcja 3

Czasowniki zwrotne

. . . . . . . . 16

Lekcja 4

Lekcja 4

Czasowniki modalne . . . . . . . . 17

Odmiana przymiotnika po rodzajniku zerowym . . . . . . 29

Lekcja 5

Lekcja 5

Czasowniki rozdzielnie z∏o˝one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 14

Cz´Êç 3 Szyk zdania – zdanie proste . 21 Lekcja 1

Zdanie oznajmujàce . . . . . . . . . 21

18

Cz´Êç 5 Przymiotnik i przys∏ówek . . . 28

Stopniowanie przymiotników . . 30 Lekcja 6

Przys∏ówek . . . . . . . . . . . . . . . . 31 31

Cz´Êç 6 Czasy przesz∏e . . . . . . . . . . . . 35

Lekcja 2

Lekcja 1

Przeczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Czas Präteritum . . . . . . . . . . . . 35

Lekcja 3

Lekcja 2

Zdanie pytajàce . . . . . . . . . . . . . 22

Czas Perfekt . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lekcja 3

Cz´Êç 4 Zaimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Czasownik posi∏kowy . . . . . . . . 37

Lekcja 1

Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Formy czasownika . . . . . . . . . . . 40

Zaimek osobowy . . . . . . . . . . . . 24 www.jezykiobce.pl

3

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 4

(Black plate)

Audio Kurs

Wst´p „Niemiecki Gramatyka” to kurs na p∏ycie CD dla osób poczàtkujàcych i zaczynajàcych nauk´. Materia∏ kursu obejmuje najwa˝niejsze zagadnienia gramatyczne: rodzajniki, odmian´ rzeczownika, czasowniki regularne, czasowniki modalne, budow´ zdania, zaimki i inne. 25 lekcji w przyst´pny sposób objaÊnia regu∏y, natomiast liczne przyk∏ady i çwiczenia praktyczne pozwalajà utrwaliç omawiane zagadnienia. U˝ytkowników Audio Kursów goràco zach´camy do zarejestrowania si´ – tylko zarejestrowani Klienci otrzymujà informacje o atrakcyjnych zni˝kach i promocjach na wszystkie tytu∏y wydawnictwa Edgard. Rejestracji mo˝na dokonaç poprzez wype∏nienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.edgard.pl

Jak si´ uczyç? P∏yt z serii Audio Kurs wystarczy s∏uchaç, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych çwiczeƒ. Przede wszystkim nale˝y uwa˝nie wys∏uchaç omówieƒ poszczególnych zasad gramatycznych i powtarzaç za niemieckim lektorem podane przyk∏ady. Je˝eli nie jesteÊmy pewni, co us∏yszeliÊmy, mo˝emy zajrzeç do niniejszej ksià˝eczki i porównaç nagranie z tekstem. Przy tej okazji warto zwróciç uwag´ na niemieckà pisowni´. W celu utrwalenia regu∏ nale˝y, wzorujàc si´ na podanym przyk∏adzie, wykonaç çwiczenia nast´pujàce po ka˝dej lekcji. Odpowiedzi do zadaƒ znajdujà si´ na koƒcu tej ksià˝eczki. Kurs „Gramatyka” przeznaczony jest dla osób poczàtkujàcych, które chcà szybko nauczyç si´ podstaw umo˝liwiajàcych porozumiewanie si´. Najlepsze efekty przynosi kilkukrotne przes∏uchanie p∏yty i wykonywanie wszystkich zadanych çwiczeƒ. Warto tak˝e wracaç do kursu w odst´pie kilku tygodni, w celu przypomnienia sobie najwa˝niejszych zagadnieƒ i powtórnego przeçwiczenia omawianych regu∏ w praktyce. 4

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 5

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

Osobom zaczynajàcym nauk´ j´zyka niemieckiego polecamy tak˝e Audio Kurs „Niemiecki Kurs podstawowy”, który uczy 1000 najwa˝niejszych s∏ówek i zwrotów. Osoby Êrednio zaawansowane mogà potraktowaç kurs jako wygodnà form´ przypomnienia sobie najwa˝niejszych regu∏. Tym z Paƒstwa, którzy chcà bardzo dok∏adnie powtórzyç ca∏oÊç materia∏u gramatycznego polecamy obszerny, multimedialny kurs gramatyki niemieckiej „Profesor Klaus Gramatyka” (z serii programów komputerowych do nauki j´zyka niemieckiego „Profesor Klaus”). Pe∏nà i aktualnà ofert´ kursów i programów naszego wydawnictwa znajdà Paƒstwo na stronie internetowej www.jezykiobce.pl Zapraszamy i ˝yczymy przyjemnej nauki!

www.jezykiobce.pl

5

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 6

(Black plate)

Audio Kurs

Cz´Êç 1 Rzeczowniki i rodzajniki (Das Substantiv & Das Pronomen) 2

Rzeczowniki w j´zyku niemieckim, tak jak po polsku, odmieniamy przez liczb´, rodzaj i przypadki. Rozró˝niamy liczb´ pojedynczà i mnogà, trzy rodzaje: m´ski, ˝eƒski i nijaki wyst´pujàce tylko w liczbie pojedynczej oraz cztery przypadki: – mianownik (Nominativ), który odpowiada na pytania kto? co? – wer? was? – dope∏niacz (Genitiv) – czyj? kogo? czego? – wessen? – celownik (Dativ) – komu? czemu? – wem? – oraz biernik (Akkusativ) – kogo? co? – wen? was?

Nale˝y zwróciç uwag´ na jednà wa˝nà zasad´: rzeczowniki w j´zyku niemieckim zawsze piszemy wielkà literà! Nieod∏àcznym elementem rzeczownika jest rodzajnik: okreÊlony (der bestimmte Artikel) lub nieokreÊlony (der unbestimmte Artikel), który odmienia si´ wraz z rzeczownikiem. Rodzajnik pojawia si´ zawsze przed rzeczownikiem.

Lekcja 1 3

Rodzajnik okreÊlony

Wyró˝niamy nast´pujàce rodzajniki okreÊlone: der – dla rodzaju m´skiego, die – dla rodzaju ˝eƒskiego oraz liczby mnogiej, das – dla rodzaju nijakiego.

Pami´tajmy, ˝e rodzaj rzeczowników w j´zyku niemieckim nie zawsze zgadza si´ z rodzajem rzeczowników w j´zyku polskim, na przyk∏ad: die Katze (rodzaj ˝eƒski) – kot (rodzaj m´ski). Rodzajnik okreÊlony w j´zyku niemieckim u˝ywany jest mi´dzy innymi:

gdy rozmówca wie o kogo lub o co nam chodzi, na przyk∏ad: Ich kann das Buch nicht finden. – Nie mog´ znaleêç (tej) ksià˝ki.

jeÊli w poprzednim zdaniu by∏a ju˝ mowa o danej rzeczy lub osobie, na przyk∏ad: Ich kaufe ein Haus. Das Haus ist klein und gemütlich. – Kupuj´ dom. (Ten) dom jest ma∏y i przytulny.

przed nazwami mórz, jezior, rzek, gór i ∏aƒcuchów górskich, na przyk∏ad: die Ostsee – Morze Ba∏tyckie, der Bodensee – Jezioro Bodeƒskie, die Oder – Odra, die Alpen – Alpy.

6

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 7

(Black plate)

NIEMIECKI KURS PODSTAWOWY

przed nazwami krajów wyst´pujàcych tylko w liczbie mnogiej lub b´dàcych rodzaju ˝eƒskiego, na przyk∏ad:

die USA (die Vereinigten Staaten) – USA (Stany Zjednoczone), die Schweiz – Szwajcaria

przed nazwami ulic, budynków, na przyk∏ad: die Goethestraße – ulica Goethego Zapoznajmy si´ teraz z odmianà rzeczownika z rodzajnikiem okreÊlonym. W odmianie w liczbie pojedynczej w rodzaju m´skim i nijakim w dope∏niaczu (Genitiv) do rzeczownika dodajemy koƒcówk´ -es lub -s. Koƒcówki -es u˝ywamy g∏ównie w przypadku rzeczowników jednosylabowych oraz tych, koƒczàcych si´ na -s lub -ss, -ß, -sch, -st, -tsch oraz -z, na przyk∏ad: der Schuss (strza∏) – des Schusses. W rodzaju ˝eƒskim natomiast rzeczownik pozostaje niezmieniony we wszystkich przypadkach. Przypadek

Rodzaj m´ski Maskulinum

Rodzaj ˝eƒski Femininum

Rodzaj nijaki Neutrum

Mianownik Nominativ Dope∏niacz Genitiv Celownik Dativ Biernik Akkusativ

der Mann (m´˝czyzna) des Mannes

die Frau (kobieta) der Frau

das Kind (dziecko) des Kindes

dem Mann

der Frau

dem Kind

den Mann

die Frau

das Kind

W odmianie liczby mnogiej w celowniku pojawia si´ koƒcówka -n. Nie dodajemy jej, jeÊli rzeczownik w liczbie mnogiej w mianowniku koƒczy si´ na -n, np. die Frauen. Spójrzmy na przyk∏adowà odmian´: Mianownik (Nominativ) Dope∏niacz (Genitiv) Celownik (Dativ) Biernik (Akkusativ)

die Fische (ryby) der Fische den Fischen die Fische

Uwaga! Zwróçmy uwag´ na grup´ rzeczowników, które w liczbie pojedynczej odmieniajà si´ nieco inaczej ni˝ pozosta∏e. Sà to niektóre rzeczowniki rodzaju m´skiego m.in.

nazwy zawodów koƒczàce si´ na -oge, na przyk∏ad: der Psychologe (psycholog), nazwy przedstawicieli niektórych narodowoÊci, na przyk∏ad: der Pole (Polak), nazwy niektórych zwierzàt, na przyk∏ad: der Löwe (lew), www.jezykiobce.pl

7

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 8

(Black plate)

Audio Kurs

wiele innych rzeczowników, na przyk∏ad: der Emigrant (emigrant), der Herr (pan), der Junge (ch∏opiec), der Katholik (katolik), der Zeuge (Êwiadek). Oto odmiana przyk∏adowego rzeczownika nale˝àcego do powy˝szej grupy: Mianownik (Nominativ) Dope∏niacz (Genitiv) Celownik (Dativ) Biernik (Akkusativ)

der Junge (ch∏opiec) des Jungen dem Jungen den Jungen

Lekcja 2 Rodzajnik nieokreÊlony 4

Zapoznajmy si´ teraz z odmianà rzeczownika z rodzajnikiem nieokreÊlonym. Przed rzeczownikami rodzaju m´skiego i nijakiego pojawia sie rodzajnik ein:

ein Mann (m´˝czyzna), ein Kind (dziecko). Przed rzeczownikami rodzaju ˝eƒskiego – rodzajnik eine, na przyk∏ad:

eine Frau (kobieta). W liczbie mnogiej rodzajniki nieokreÊlone nie wyst´pujà. Rodzajnika nieokreÊlonego u˝ywamy, gdy: wspominamy o kimÊ bàdê o czymÊ po raz pierwszy oraz gdy przedmiot, zjawisko bàdê osoba, o której mówimy, nie sà bli˝ej znane naszemu rozmówcy, na przyk∏ad:

Unsere Nachbarin hat eine Katze. – Nasza sàsiadka ma kota.

nie mamy na myÊli konkretnego przedmiotu, na przyk∏ad: Könntest du mir einen Kuli geben? – Móg∏byÊ mi daç (jakiÊ) d∏ugopis?

mówiàc o rzeczy, która reprezentuje szerszà klas´, na przyk∏ad: Es ist schwer ein Kind zu erziehen. – Trudno jest wychowaç dziecko. Nie chodzi o jedno, konkretne dziecko, lecz o dzieci w ogóle.

rzeczownik wyst´puje w funkcji orzecznika: Der Hund ist ein Vierbeiner. – Pies jest czworonogiem.

8

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 9

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

Oto przyk∏adowa odmiana rzeczownika z rodzajnikiem nieokreÊlonym.

Przypadek Mianownik Nominativ Dope∏niacz Genitiv Celownik Dativ Biernik Akkusativ

Liczba pojedyncza Singularis Rodzaj m´ski Rodzaj ˝eƒski Rodzaj nijaki Maskulinum Femininum Neutrum

ein Mann (m´˝czyzna) eines Mannes

eine Frau (kobieta) einer Frau

ein Kind (dziecko) eines Kindes

einem Mann

einer Frau

einem Kind

einen Mann

eine Frau

ein Kind

Skoro ju˝ poznaliÊmy rodzajnik nieokreÊlony ein, zwróçmy równie˝ uwag´ na s∏ówko przeczàce kein (˝aden), które jest u˝ywane do tworzenia przeczeƒ. Na przyk∏ad:

Das ist eine Katze. – To jest kot. Das ist keine Katze. – To nie jest kot. Jego odmiana jest analogiczna do odmiany rodzajnika nieokreÊlonego, jednak w przypadku kein wyró˝niamy równie˝ formy liczby mnogiej. Rodzaj m´ski Rodzaj ˝eƒski Rodzaj nijaki Liczba mnoga Mianownik Nominativ Dope∏niacz Genitiv Celownik Dativ Biernik Akkusativ

kein

keine

kein

keine

keines

keiner

keines

keiner

keinem

keiner

keinem

keinen

keinen

keine

kein

keine

Lekcja 3 Rodzajnik zerowy 5

Zdarzajà si´ równie˝ sytuacje, kiedy nie stawiamy przed rzeczownikiem ˝adnego rodzajnika. Mówimy wówczas o tzw. rodzajniku zerowym (der Nullartikel). U˝ywamy go:

w liczbie mnogiej, jeÊli w liczbie pojedynczej wystàpi∏by rodzajnik nieokreÊlony, na przyk∏ad:

(Video) Meeting #1 - 4/20/2022 | Initial ETF team formation and dialogue

Ich habe eine Freundin. – Mam przyjació∏k´. Ich habe Freundinnen. – Mam przyjació∏ki. www.jezykiobce.pl

9

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 10

(Black plate)

Audio Kurs

gdy mówimy w liczbie mnogiej o pewnej grupie, na przyk∏ad: Kinder essen am liebsten Süßigkeiten. – Dzieci najch´tniej jedzà s∏odycze.

gdy mówimy kim ktoÊ jest z zawodu, na przyk∏ad: Hans ist Lehrer von Beruf. – Hans jest z zawodu nauczycielem.

gdy mówimy o produktach, materia∏ach itp. bez dok∏adnego okreÊlenia ich iloÊci, na przyk∏ad:

Trinkst du Tee oder Kaffee? – Pijesz kaw´ czy herbat´?

gdy w sposób ogólny odnosimy si´ do poj´ç abstrakcyjnych, na przyk∏ad: Kompetenz ist unsere Stärke. – Kompetencja jest naszà si∏à.

Lekcja 4 Liczba mnoga rzeczownika 6

Tworzenie liczby mnogiej w j´zyku niemieckim polega zazwyczaj na dodawaniu do rzeczownika w liczbie pojedynczej odpowiedniej koƒcówki: -e, -n, -en, -er lub -s. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e istnieje szereg wyjàtków i nieregularnoÊci, których nale˝y si´ nauczyç na pami´ç. Czasem zdarza si´ na przyk∏ad, ˝e rzeczownik ma takà sama form´ w obydwu liczbach. W przypadku wielu rzeczowników w liczbie mnogiej nad samog∏oskà pojawia si´ tzw. przeg∏os:

das Buch (ksià˝ka) das Blatt (liÊç) der Koch (kucharz)

die Bücher (ksià˝ki) die Blätter (liÊcie) die Köche (kucharze)

Oto niektóre z regu∏ tworzenia liczby mnogiej: rzeczowniki w liczbie pojedynczej koƒczàce si´ na spó∏g∏osk´, w liczbie mnogiej otrzymujà koƒcówk´ -en, np.:

die Universität (uniwersytet) die Universitäten die Kleinigkeit (drobnostka) die Kleinigkeiten

rzeczowniki rodzaju ˝eƒskiego, w liczbie mnogiej w ogromnej wi´kszoÊci majà koƒcówki -en bàdê -n np.:

die Sprache (j´zyk) die Sprachen die Schule (szko∏a) die Schulen z wyjàtkiem tych jednosylabowych np.:

die Stadt (miasto) die Städte die Nacht (noc) die Nächte

10

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 11

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

˝adnej koƒcówki nie dodajemy do liczby mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego (lub czasem rodzaju m´skiego), które w liczbie pojedynczej koƒczà si´ na -el, -en, -er, np.:

das Messer (nó˝) die Messer das Viertel (çwiartka) die Viertel

koƒcówk´ -s przyjmuje wiele wyrazów pochodzenia obcego, np.: das Restaurant (restauracja) die Restaurants lub te˝

der Fan (fan) die Fans

koƒcówk´ -s przyjmujà tak˝e rzeczowniki koƒczàce si´ na samog∏osk´ (z wyjàtkiem samog∏oski -e), np.:

das Sofa (sofa) die Sofas W j´zyku niemieckim wyró˝niamy równie˝ rzeczowniki, które wyst´pujà jedynie w liczbie pojedynczej, bàdê jedynie w liczbie mnogiej. Do rzeczowników majàcych tylko liczb´ pojedynczà nale˝à m.in. rzeczowniki zbiorowe, np.:

die Bevölkerung (spo∏eczeƒstwo)

nazwy niektórych substancji, materia∏ów i surowców, np.: die Milch (mleko)

oraz rzeczowniki odnoszàce si´ do poj´ç abstrakcyjnych, np.: das Glück (szcz´Êcie) WÊród rzeczowników wyst´pujàcych jedynie w liczbie mnogiej wyró˝niamy nazwy niektórych paƒstw, na przyk∏ad: die Vereinigten Staaten (Stany Zjednoczone), ∏aƒcuchów górskich, np.: die Alpen (Alpy) czy wysp. Do tej grupy nale˝à równie˝ rzeczowniki odnoszàce si´ do grup ludzi, np.: die Leute (ludzie) bàdê do pewnego okresu czasu, die Sommerferien (letnie wakacje).

www.jezykiobce.pl

11

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 12

(Black plate)

Audio Kurs åwiczenia

7

Zadanie 1 Wstaw brakujàcy rodzajnik okreÊlony. Przyk∏ad: Ich kann ......... Tickets nicht finden. Nie mog´ znaleêç biletów. Odpowiedê: Ich kann die Tickets nicht finden. 1. Wo liegt .... Buch? Gdzie le˝y ksià˝ka? 2. Ich helfe .... Jungen bei den Hausaufgaben. Pomagam ch∏opcu w pracy domowej. 3. Ich zeige .... Freundin meine Bücher. Pokazuj´ przyjació∏ce moje ksià˝ki. 4. Kennst du .... Mann? Znasz tego m´˝czyzn´? 5. Die Ehefrau .... Herrn ist sehr intelligent. Ma∏˝onka tego pana jest bardzo inteligent-

na. Zadanie 2 Uzupe∏nij rodzajnikiem lub zostaw luk´ pustà. Przyk∏ad: Er ist .......... Ingenieur. On jest in˝ynierem. Odpowiedê: Er ist — Ingenieur. 1. Meine Mutter wohnt in .... Schweiz. Moja matka mieszka w Szwajcarii. 2. Am liebsten trinkt sie .... Milch. Najch´tniej pije mleko. 3. Der Junge hat viele .... Freunde. Ten ch∏opiec ma wielu przyjació∏. 4. Der Mann ist .... Arzt von Beruf. Ten m´˝czyzna jest z zawodu lekarzem. 5. .... neue Buch von Müller ist sehr interessant. Nowa ksià˝ka Müllera jest bardzo

ciekawa. Zadanie 3 Utwórz przeczenia do poni˝szych zdaƒ u˝ywajàc kein. Przyk∏ad: Im Aquarium gibt es viele Fische. W akwarium jest wiele ryb. Odpowiedê: Im Aquarium gibt es keine Fische. W akwarium nie ma ryb.

12

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 13

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

1. Der Junge kauft einen Kuli. Ch∏opiec kupuje d∏ugopis. .......................................................... 2. Ich lese viele Bücher. Czytam du˝o ksià˝ek. .......................................................... 3. Der Lehrer hilft einem Schüler. Nauczyciel pomaga jakiemuÊ uczniowi. .......................................................... 4. Der Mann will ein Auto haben. Ten m´˝czyzna chce mieç samochód. .......................................................... 5. Das Kind bekommt eine Katze zum Geburtstag. Dziecko dostaje na urodziny kota. ..........................................................

Zadanie 4 Zadecyduj, jakie rodzajniki powinny staç przed poni˝szymi rzeczownikami. 1. Oder – Odra

a) der b) die c) – 3. Ostsee – Morze Ba∏tyckie

a) die b) der c) das

2. Bodensee – Jezioro Bodeƒskie

a) der b) die c) das 4. Alpen – Alpy

a) – b) die c) der

5. USA – Stany Zjednoczone

a) die b) das c) – Zadanie 5 Uzupe∏nij zdania prawid∏owymi formami rzeczowników podanych w nawiasach. Przyk∏ad: Das Buch hat 139 .................... (Seite). Ksià˝ka ma 139 stron. Odpowiedê: Das Buch hat 139 Seiten.

www.jezykiobce.pl

13

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:16

Page 14

(Black plate)

Audio Kurs

1. Die Eltern des .................. (Mädchen) fahren ins Gebirge.

Rodzice dziewczynki jadà w góry. 2. Ich gehe mit den ............... (Freund) ins Kino.

Id´ z przyjació∏mi do kina. 3. Der Vorname des ............... (Junge) ist sehr selten.

Imi´ ch∏opca jest bardzo rzadkie. 4. Ich will den ................ (Frau) helfen.

Chc´ pomóc tym kobietom. 5. Das ist das Buch des ................ (Kind).

To jest ksià˝ka tego dziecka.

Zadanie 6 Utwórz liczb´ mnogà dla podanych rzeczowników. Przyk∏ad: die Seite (strona) Odpowiedê: die Seiten (strony) 1. der Fan (fan) 2. das Buch (ksià˝ka) 3. das Sofa (sofa) 4. die Sprache (j´zyk) 5. der Fisch (ryba) 6. das Glück (szcz´Êcie) 7. die Stadt (miasto)

.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. ..................................

Zadanie 7 Utwórz liczb´ pojedynczà od podanych rzeczowników w liczbie mnogiej. 1. die 2. die 3. die 4. die 5. die 6. die

14

Nächte (noce) Kleinigkeiten (drobnostki) Köche (kucharze) Schulen (szko∏y) Fans (fani) Blätter (liÊcie)

.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. ..................................

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 15

(Black plate)

Cz´Êç 2 Czasownik (Das Verb)NIEMIECKI GRAMATYKA Lekcja 1 Odmiana czasowników regularnych 8

Czasownik w j´zyku niemieckim odmienia si´ przez osoby, liczby, czasy, tryby oraz strony. Bezokolicznik ma charakterystycznà koƒcówk´ -en. gehen – iÊç, schreiben – pisaç

Odmiana przyk∏adowego regularnego czasownika w czasie teraêniejszym Präsens:

ich gehe du gehst er geht sie geht es geht

ja id´ ty idziesz on idzie ona idzie ono idzie

wir gehen ihr geht sie gehen Sie gehen

my idziemy wy idziecie oni/one idà Paƒstwo idà, Pan/Pani idzie

Zwracajàc si´ do rozmówcy Pani / Pan / Paƒstwo u˝ywamy zawsze formy trzeciej osoby liczby mnogiej. W przypadku niektórych czasowników wyst´pujà w odmianie pewne nieregularnoÊci: jeÊli rdzeƒ czasownika koƒczy si´ na liter´ -d lub -t, w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej, oraz w drugiej osobie liczby mnogiej pojawia si´ dodatkowo g∏oska -e, np.: arbeiten (pracowaç)

ich arbeite du arbeitest er/sie/es arbeitet

wir arbeiten ihr arbeitet Sie/sie arbeiten

g∏oska -e pojawia si´ w tym samych osobach, co wy˝ej, je˝eli rdzeƒ czasownika koƒczy si´ na zbitce spó∏g∏osek zakoƒczonych literà -m lub -n i jest poprzedzony przez innà spó∏g∏osk´ (z wyjàtkiem liter l i r), np.: ordnen (porzàdkowaç)

ich ordne du ordnest er/sie/es ordnet

wir ordnen ihr ordnet Sie/sie ordnen

Lekcja 2 Odmiana czasowników posi∏kowych byç, mieç, stawaç si´ 9

Odmiana czasowników haben (mieç), sein (byç) oraz werden (stawaç si´): sein (byç)

ich bin ja jestem du bist ty jesteÊ er/sie/es ist on/ona/ono jest www.jezykiobce.pl

wir sind ihr seid Sie/sie sind

my jesteÊmy wy jesteÊcie Pan/Pani/Paƒstwo/oni/one sà

15

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 16

(Black plate)

wir haben ihr habt Sie/sie haben

my mamy wy macie Pan/Pani/Paƒstwo/ oni/one majà

Audio Kurs

haben (mieç)

ich habe du hast er/sie/es hat

ja mam ty masz on/ona/ono ma

werden (stawaç si´)

ich werde ja staj´ si´ du wirst ty stajesz si´ er/sie/es wird on/ona/ono staje si´

wir werden my stajemy si´ ihr werdet wy stajecie si´ Sie/sie werden Pan/Pani/Paƒstwo/ oni/one stajà si´

Oprócz podstawowego znaczenia, czasowniki byç sein, mieç haben oraz stawaç si´ werden w z∏o˝onych czasach przesz∏ych i przysz∏ych pe∏nià funkcj´ czasowników posi∏kowych, jak na przyk∏ad w zdaniu:

Ich habe das Buch gelesen. – Przeczyta∏em ksià˝k´.

Lekcja 3 Czasowniki zwrotne 10

Ta grupa czasowników wyst´puje równie˝ w j´zyku polskim, jednak nie ka˝dy polski czasownik zwrotny jest czasownikiem zwrotnym w j´zyku niemieckim i na odwrót. Przyk∏adowymi czasownikami zwrotnymi sà:

sich waschen sich kämmen

myç si´ czesaç si´

W j´zyku polskim zaimek „si´” nie jest odmieniany. Natomiast w j´zyku niemieckim zaimek zwrotny sich zmienia si´ w zale˝noÊci od osoby. Odmiana przyk∏adowego czasownika zwrotnego. sich waschen (myç si´)

ich wasche mich du wäschst dich er/sie/es wäscht sich wir waschen uns ihr wascht euch Sie/sie waschen sich

16

ja si´ myj´ ty si´ myjesz on/ona/ono si´ myje my si´ myjemy wy si´ myjecie Pan/Pani/Paƒstwo si´ myjà, oni/one si´ myjà

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 17

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

Lekcja 4 Czasowniki modalne 11

Czasowniki modalne w j´zyku niemieckim w liczbie pojedynczej odmieniajà si´ nieregularnie. Formy pierwszej i trzeciej osoby sà identyczne.

dürfen (móc, mieç pozwolenie) Ich darf nicht. – Nie wolno mi. können (móc, potrafiç) Er kann mir nicht helfen. – On nie mo˝e mi pomóc. mögen (lubiç) Ich mag gern Milch trinken. – Lubi´ piç mleko. müssen (musieç) Ich muss heute zur Schule gehen. – Musz´ iÊç dzisiaj do szko∏y. sollen (mieç powinnoÊç) Er soll mehr lernen. – On powinien wi´cej sie uczyç. wollen (chcieç) Willst du mich besuchen? – Czy chcesz mnie odwiedziç? Odmiana czasowników modalnych: dürfen (móc, mieç pozwolenie)

ich darf ja mog´ du darfst ty mo˝esz er/sie/es darf on/ona/ono mo˝e

wir dürfen ihr dürft Sie/sie dürfen

my mo˝emy wy mo˝ecie Pan/Pani/Paƒstwo mogà, oni/one mogà

können (móc, potrafiç)

ich kann ja potrafi´ wir können my potrafimy du kannst ty potrafisz ihr könnt wy potraficie er/sie/es kann on/ona/ono potrafi Sie/sie können Pan/Pani/Paƒstwo potrafià, oni/one potrafià mögen (lubiç)

ich mag ja lubi´ du magst ty lubisz er/sie/es mag on/ona/ono lubi

wir mögen ihr mögt Sie/sie mögen

my lubimy wy lubicie Pan/Pani/Paƒstwo lubià, oni/one lubià

müssen (musieç)

ich muss ja musz´ du musst ty musisz er/sie/es muss on/ona/ono musi

www.jezykiobce.pl

wir müssen my musimy ihr müsst wy musicie Sie/sie müssen Pan/Pani/Paƒstwo muszà, oni/one muszà

17

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 18

(Black plate)

Audio Kurs

sollen (mieç powinnoÊç)

ich soll du sollst er/sie/es soll

ja powinienem ty powinieneÊ on powinien, ona powinna, ono powinno

wir sollen ihr sollt Sie/sie sollen

my powinniÊmy wy powinniÊcie Pan powinien, Pani powinna, Paƒstwo powinni, oni powinni, one powinny

wir wollen ihr wollt Sie/sie wollen

my chcemy wy chcecie Pan/Pani/Paƒstwo chcà, oni/one chcà

wollen (chcieç)

ich will ja chc´ du willst ty chcesz er/sie/es will on/ona/ono chce

Lekcja 5 Czasowniki rozdzielnie z∏o˝one 12

Czasowniki te sk∏adajà si´ z rdzenia oraz przedrostka, który w zdaniu prostym zostaje przeniesiony na koniec zdania. Na przyk∏ad: aufstehen – wstawaç, gdzie auf- jest przedrostkiem, a stehen rdzeniem

Ich stehe um 7 Uhr auf. – Wstaj´ o godzinie siódmej. Do przedrostków, od których najcz´Êciej zaczynajà si´ czasowniki rozdzielnie z∏o˝one nale˝à: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, nach-, statt-, teil-, unter-, vor-, weg-, zu-, zurück-, zusammen-. Oto przyk∏adowe czasowniki rozdzielnie z∏o˝one:

aufmachen teilnehmen zurückfahren

otwieraç braç udzia∏ jechaç z powrotem, wracaç

W j´zyku niemieckim istnieje równie˝ wiele czasowników, które mogà przypominaç czasowniki rozdzielnie z∏o˝one, jednak sà nierozdzielne. Nale˝à do nich czasowniki z przedrostkami.: emp-, miss-, ver-, zer-, ge-, be-, ent-, er-. Na przyk∏ad:

empfehlen misstrauen gehören

18

polecaç nie ufaç nale˝eç

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 19

(Black plate)

åwiczenia 13

Zadanie 1 Podaj odpowiednià form´ czasownika. 1. arbeiten (pracowaç)

– 2 osoba liczby pojedynczej ...............................

2. gehen (iÊç)

– 2 osoba liczby mnogiej ...............................................

3. machen (robiç)

– 3 osoba liczby pojedynczej ..............................................

4. lernen (uczyç si´)

– 1 osoba liczby pojedynczej ............................................

5. sich freuen (cieszyç si´)

– 1 osoba liczby mnogiej ........................................

Zadanie 2 Uzupe∏nij czasownikiem modalnym w opdowiedniej formie. Ich ........ dir helfen. Chc´ ci pomóc. Przyk∏ad: Odpowiedê: Ich will dir helfen. 1. Ich ........... zur Schule gehen.

Musz´ iÊç do szko∏y.

2. Sie ........... nicht ins Kino gehen.

Jej nie wolno iÊç do kina.

3. Wir ............... euch besuchen.

Chcemy was odwiedziç.

(Video) Polish with Polyglot Erika | Hurra po Polsku 1, Lekcja 17- stronie 139- | February 18-

4. Du ........... deinem Freund helfen.

PowinieneÊ pomóc swojemu przyjacielowi.

5. Sie ........... sehr gut schwimmen.

Potrafià bardzo dobrze p∏ywaç.

Zadanie 3 Odmieƒ poni˝sze czasowniki i wstaw je w luki. Pami´taj, ˝e niektóre z nich mogà byç rozdzielnie z∏o˝one. Ich ............... das Fenster ............ (aufmachen – otwieraç) Przyk∏ad: Odpowiedê:

Otwieram okno. Ich mache das Fenster auf.

1. Wann ............... ihr ............? (zurückkommen – wracaç) Kiedy wracacie? 2. Das Kind .......... eine Puppe .......... (bekommen – otrzymywaç) Dziecko dostaje lalk´. 3. Welches Buch ......... du mir .............? (empfehlen – polecaç) Którà ksià˝k´ mi polecasz? 4. Wo ............. das Konzert ..........? (stattfinden – mieç miejsce) Gdzie ma miejsce ten koncert? 5. Der Bus ................. (wegfahren – odje˝d˝aç) Autobus odje˝d˝a. www.jezykiobce.pl

19

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 20

(Black plate)

Audio Kurs

Zadanie 4 Uzupe∏nij luki w tekÊcie czasownikami podanymi w nawiasach. Pami´taj, ˝e niektóre z nich mogà byç rozdzielnie z∏o˝one.

Hans ............... (1. arbeiten – pracowaç) in einer Druckerei. Er ........... (2. mögen – lubiç) Bücher und deswegen .............. (3. finden – uwa˝aç) er diese Arbeit sehr interessant. Hans ............. (4. aufstehen – wstawaç) jeden Tag sehr früh. Er ............. (5. sich waschen

– myç si´) und ............. (6. frühstücken – jeÊç Êniadanie). Die Fahrt zur Arbeit ............. (7. dauern – trwaç) 30 Minuten. Um 7:30 Uhr ......... (8. sein – byç) Hans schon in der

Druckerei. Nach 8 Stunden ................ (9. zurückkommen – wracaç) er nach Hause. Hans pracuje w drukarni. Lubi czytaç ksià˝ki i z tego powodu uwa˝a swojà prac´ za bardzo ciekawà. Hans wstaje codziennie bardzo wczeÊnie. Myje si´ i je Êniadanie. Jazda do pracy trwa 30 minut. O godzinie 7:30 Hans jest ju˝ w drukarni. Po oÊmiu godzinach wraca do domu.

Zadanie 5 Uzupe∏nij dialogi. 1. – Klaus, ......... (wollen) du mit uns ins Kino gehen?

Klaus, chcesz iÊç z nami do kina? – Nein, es tut mir leid, aber ich .......... (dürfen) nicht. Ich .......... (müssen) lernen. Nie, przykro mi, ale nie mog´. Musz´ si´ uczyç. 2. – Ich ......... (empfehlen ) Ihnen dieses Modell. Es ................. (sich verkaufen)

wirklich gut. Polecam Paƒstwu ten model. Sprzedaje si´ naprawd´ dobrze. – Dann .......... (kaufen) wir es. Wi´c go kupimy. 3. – Was ........ (denken) du? Was ........... (sollen) ich jetzt tun? Jak myÊlisz? Co powinienem teraz zrobiç? – Ich ............. (meinen), dass du sofort die Situation erklären ............ (müssen). Uwa˝am, ˝e powinieneÊ natychmiast wyjaÊniç t´ sytuacj´.

20

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 21

(Black plate)

Cz´Êç 3 Szyk zdania (Syntax) – zdanie proste Lekcja 1 Zdanie oznajmujàce 14

W j´zyku niemieckim w oznajmujàcym zdaniu prostym orzeczenie stoi zawsze na drugim miejscu.

Klaus arbeitet im Büro. – Klaus pracuje w biurze. Jetzt gehen wir einkaufen. – Teraz idziemy na zakupy. W przypadku czasowników rozdzielnie z∏o˝onych, jedynie odmieniana cz´Êç orzeczenia stoi na drugim miejscu, natomiast przedrostek pojawia si´ dopiero na koƒcu zdania, np.: stattfinden (mieç miejsce, odbywaç si´) Das Konzert findet am 17. Oktober in Berlin statt. – Koncert odb´dzie si´ 17

paêdziernika w Berlinie. Je˝eli w zdaniu pojawiajà si´ czasowniki w bezokoliczniku, równie˝ przechodzà one na koniec zdania, dzieje si´ tak np. w przypadku zdaƒ z u˝yciem czasowników modalnych:

Ich darf mit euch ins Kino gehen. – Wolno mi iÊç z wami do kina.

Lekcja 2 Przeczenie 15

Do tworzenia przeczeƒ u˝ywane jest s∏ówko nicht. Zaprzecza ono czasownik, po którym bezpoÊrednio wyst´puje, na przyk∏ad:

Er geht nicht ins Einkaufszentrum. On nie idzie do centrum handlowego. Nicht zaprzecza jedynie niektóre fragmenty zdania, gdy pojawia si´ bezpoÊrednio przed negowanà cz´Êcià mowy:

Er geht nicht in die Schule sondern ins Einkaufszentrum. On nie idzie do szko∏y, tylko do centrum handlowego. Do tworzenia przeczeƒ stosowane jest równie˝ poznane ju˝ s∏ówko kein, lecz pami´tajmy, ˝e pojawia si´ ono tylko przed rzeczownikiem. Na przyk∏ad:

Ich habe eine Freudin. – Mam kole˝ank´. Ich habe keine Freudin – Nie mam kole˝anki.

www.jezykiobce.pl

21

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 22

(Black plate)

Audio Kurs

Lekcja 3 Zdanie pytajàce 16

Pytania, na które odpowiadamy tak lub nie, tworzymy przez inwersj´, stawiajàc orzeczenie na pierwszym, a podmiot na drugim miejscu w zdaniu. Na przyk∏ad:

Du gehst mit uns ins Kino. – Ty idziesz z nami do kina. Gehst du mit uns ins Kino? – Idziesz z nami do kina? Du kannst uns heute besuchen. – Mo˝esz nas dziÊ odwiedziç. Kannst du uns heute besuchen? – Mo˝esz nas dzisiaj odwiedziç? W przypadku pytaƒ, które zaczynajà si´ od zaimków pytajàcych wann (kiedy), was (co), wer (kto), wo (gdzie) czy wie (jak) szyk zdania wyglàda nast´pujàco:

Wann besuchst du uns? – Kiedy nas odwiedzisz? Na pierwszym miejscu stoi zaimek pytajàcy, na drugim orzeczenie, a na trzecim podmiot, np.:

Wer kocht das Mittagessen? – Kto gotuje obiad? Was schreibst du an der Tafel? – Co piszesz na tablicy?

22

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 23

(Black plate)

åwiczenia 13

Zadanie 1 Przekszta∏ç podane zdania na pytania: Przyk∏ad: Er hat einen Hund. On ma psa. Odpowiedê: Hat er einen Hund? 1. Du bist erkältet. JesteÊ przezi´biony. 2. Sie können ganz gut Deutsch. Zna pan niemiecki ca∏kiem dobrze. 3. Ihr bleibt zu Hause. Zostajecie w domu. 4. Sie will mit dir ins Theater gehen. Ona chce iÊç z tobà do teatru. 5. Wir kommen um 8 Uhr zurück. Wracamy o godzinie ósmej.

Zadanie 2 Zapytaj o podkreÊlone fragmenty zdaƒ. Przyk∏ad: Das Buch liegt auf dem Tisch Ksià˝ka le˝y na stole. Odpowiedê: Was liegt auf dem Tisch?

1. Der Zug fährt um 9 Uhr ab. Pociàg odje˝d˝a o godzinie dziewiàtej. 2. Michael wohnt in Berlin. Micha∏ mieszka w Berlinie. 3. Tanja studiert Jura. Tanja studiuje prawo. 4. Die Studenten bereiten sich auf eine Prüfung vor. Studenci przygotowujà si´ do

egzaminu.

www.jezykiobce.pl

23

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 24

(Black plate)

Cz´Êç 4 Zaimek (Das Pronomen) Lekcja 1 Zaimek osobowy 18

Przypadek Mianownik

Liczba pojedyncza Singularis

Liczba mnoga Plural

(wy) (oni/one) (Pan/Pani/ Paƒstwo) Nominativ ich du er sie es wir ihr sie Sie Dope∏niacz meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer Genitiv Celownik Dativ Biernik Akkusativ

(ja)

(ty)

(on)

(ona)

(ono)

(my)

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Ihnen

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Sie

Oto przyk∏adowe zdania z u˝yciem zaimków osobowych:

Wir wollen euch helfen. – Chcemy wam pomóc. Ich sehe sie nicht. – Nie widz´ ich/jej. Die Oma besucht mich. – Babcia mnie odwiedza. (biernik, kogo?) Die Oma gibt mir einen Bonbon. – Babcia daje mi cukierka. (celownik, komu?) JeÊli rzeczowniki w zdaniu zamienimy na zaimki, zmienia si´ równe˝ jego szyk. Ich gebe dem Freund ein Geschenk. – Daj´ przyjacielowi prezent. (daj´ komu? co?) Ich gebe es ihm. – Daj´ to jemu. (daj´ co? komu?)

Lekcja 2 Zaimki dzier˝awcze 19

Podobnie jak w j´zyku polskim, zaimki dzier˝awcze majà ró˝ne koƒcówki zale˝nie od rodzaju i liczby. Rodzaj m´ski i nijaki wyglàdajà tak samo. Do rodzaju ˝eƒskiego oraz do formy liczby mnogiej dodajemy koƒcówk´ -e. Oto formy zaimków dzier˝awczych w mianowniku.

Osoba

moj twój jego jej jego nasz wasz ich Pana/Pani/Paƒstwa

24

Liczba pojedyncza Singularis Liczba mnoga Plural Rodzaj m´ski Rodzaj ˝eƒski Rodzaj nijaki

mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre

mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 25

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

Wszystkie zaimki dzier˝awcze odmieniajà si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru. Zwróçmy uwag´, ˝e w liczbie pojedynczej odmieniajà si´ jak rodzajnik nieokreÊlony, a w liczbie mnogiej jak okreÊlony. Oto przyk∏adowe zdania i odmiana:

Unser Sohn geht mit seinem Freund ins Kino. – Nasz syn idzie ze swoim przyjacielem do kina. Der Kuli ist meiner. lub Das ist mein Kuli. – Ten d∏ugopis jest mój. Liczba pojedyncza Singularis Rodzaj m´ski Rodzaj ˝eƒski Rodzaj nijaki Maskulinum Femininum Neutrum

Przypadek Mianownik Nominativ Dope∏niacz Genitiv Celownik Dativ Biernik Akkusativ

Licza mnoga Plural

mein Hund meine Schule (mój pies) (moja szko∏a) meines Hundes meiner Schule

mein Haus meine Freunde (mój dom) (moi przyjaciele) meines Hauses meiner Freunde

meinem Hund

meiner Schule

meinem Haus

meinen Freunden

meinen Hund

meine Schule

mein Haus

meine Freunde

Lekcja 3 Zaimek nieosobowy 20

Zaimek nieosobowy es jest bardzo cz´sto u˝ywany w j´zyku niemieckim.

Es regnet. – Pada deszcz. Wie geht es dir? – Jak si´ masz? Es wird spät. – Robi si´ póêno. Zaimek ten pojawia si´ w bardzo popularnej w j´zyku niemieckim konstrukcji es gibt, która oznacza jest, istnieje, znajduje si´. Rzeczownik po tej konstrukcji jest zawsze w bierniku (Akk) np.:

Es gibt eine Kirche in der Stadt. – W tym mieÊcie jest jeden koÊció∏. In der Stadt gibt es ein Theater und ein Museum. – W mieÊcie jest teatr i muzeum. Innym zaimkiem nieosobowym jest man – bardzo cz´sto t∏umaczymy go na polski jako „si´”. Tego zaimka u˝ywamy, kiedy wykonawca czynnoÊci nie jest bli˝ej znany, bàdê gdy zdanie ma charakter neutralny i jest pewnego rodzaju uogólnieniem. Zaimek man ∏àczy si´ z 3. osobà liczby pojedynczej. Przyjrzyjmy si´ przyk∏adowym zdaniom z u˝yciem tego zaimka:

Mit diesem Bus fährt man bis zum Flughafen. – Tym autobusem jedzie si´ do lotniska. Man sieht, dass die Situation sich verbessert. – Widaç, ˝e sytuacja si´ polepsza. www.jezykiobce.pl

25

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 26

(Black plate)

Audio Kurs

Lekcja 4 Zaimki wskazujàce 21

Zaimki wskazujàce w j´zyku niemieckim odmieniajà si´ jak rodzajnik okreÊlony. Przypadek

Rodzaj m´ski Maskulinum

Rodzaj ˝eƒski Femininum

Rodzaj nijaki Neutrum

Mianownik Nominativ Dope∏niacz Genitiv Celownik Dativ Biernik Akkusativ

dieser (ten) dieses diesem diesen

diese (ta) dieser dieser diese

dieses (to) dieses diesem dieses

Lekcja 5 Zaimki pytajàce 22

Do zaimków pytajàcych nale˝à wer? (kto?), was? (co?) oraz welcher? (który?) i was für ein? (jaki?). Zaimki wer i was odmieniajà si´ jedynie w liczbie pojedynczej. Wer odnosi si´ do osób, w pozosta∏ych przypadkach u˝ywamy zaimka was. Mianownik Nominativ Dope∏niacz Genitiv Celownik Dativ Biernik Akkusativ

(kto?) (czyj?) (komu?/czemu?) (kogo?)

wer? wessen? wem? wen ?

(co?) was?

(co?) was?

Wa˝ne jest, aby rozró˝niaç, kiedy nale˝y u˝yç zaimka pytajàcego welcher (który?), a kiedy was für ein (jaki?). Pierwszego z wy˝ej wymienionych u˝ywamy, kiedy pytamy o coÊ lub kogoÊ, co widzimy. Przyjmuje on naturalnie ró˝ne formy w zale˝noÊci od liczby, rodzaju i przypadku – odmienia si´ jak rodzajnik okreÊlony. Zaimek was für ein zastosujemy w pytaniu o rzecz bàdê osob´ nieznanà.

Welches Auto wollen Sie kaufen? – Który samochód chce pan kupiç? Ich will den gelben Kombi kaufen. – Chc´ kupiç ten ˝ó∏ty samochód kombi. Was für ein Auto wollen Sie kaufen? – Jaki samochód chce pan kupiç? Ich will einen Kombi kaufen. – Chcia∏bym kupiç jakiÊ samochód kombi. W odpowiedzi na pytanie zaczynajàce si´ od welches / welcher / welche, u˝ywamy rodzajnika okreÊlonego, poniewa˝ dok∏adnie wiadomo, o jakà rzecz chodzi. W przypadku odpowiedzi na zdanie pytajàce z u˝yciem zaimka was für ein / was für eine pojawia si´ zaimek nieokreÊlony, bowiem mówimy o nieznanym bàdê bli˝ej niesprecyzowanym obiekcie.

26

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 27

(Black plate)

åwiczenia 23

Zadanie 1 Zastàp rzeczowniki zaimkami. Przyk∏ad: Wir helfen dem Schüler. Pomagamy uczniowi. Odpowiedê: Wir helfen ihm. 1. Ich gebe dem Lehrer das Heft. Daj´ nauczycielowi zeszyt. ..................................................... 2. Ich helfe meinen Freunden. Pomagam moim przyjacio∏om. ..................................................... 3. Helga kauft meiner Mutter Blumen. Helga kupuje mojej mamie kwiaty. ..................................................... 4. Klaus schickt seiner Oma einen Brief. Klaus wysy∏a swojej babci list. ..................................................... 5. Die Eltern geben den Kindern ein Geschenk. Rodzice dajà dzieciom prezent. .....................................................

Zadanie 2 Uzupe∏nij luki odpowiednimi rzeczownikami i zaimkami dzier˝awczymi. Przyk∏ad: Der Hund gehört dir. Pies nale˝y do ciebie. Odpowiedê: Das ist dein Hund. 1. Die Tasche gehört mir. Torba nale˝y do mnie. Das ist .............................. . 2. Der Kuli gehört ihm. D∏ugopis nale˝y do niego. Das ist .............................. . 3. Der Computer gehört ihr. Komputer nale˝y do niej. Das ist .............................. . 4. Die Puppe gehört dem Mädchen. Lalka nale˝y do dziewczynki. Das ist .............................. . 5. Das Haus gehört uns. Dom nale˝y do nas. Das ist .............................. .

www.jezykiobce.pl

27

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 28

(Black plate)

Cz´Êç 5 Przymiotnik i przys∏ówek (Das Adjektiv & Das Adverb) Lekcja 1 Podstawowe informacje o przymiotniku 24

Przymiotnik w j´zyku niemieckim odmieniamy przez liczby, rodzaje i przypadki. Mi´dzy rzeczownikiem a stojàcym przed nim przymiotnikiem zachodzi zgodnoÊç co do liczby, rodzaju i przypadku. Ponadto przymiotniki w j´zyku niemieckim, podobnie jak w j´zyku polskim, sà stopniowalne.

Przymiotnik jest odmieniany tylko wtedy, gdy pojawia si´ w zdaniu w roli przydawki, a wi´c gdy stoi przed rzeczownikiem, na przyk∏ad: blau – niebieski Ich will die blaue Jacke kaufen. – Chc´ kupiç t´ niebieskà kurtk´. JeÊli przymiotnik wyst´puje w zdaniu w roli orzecznika, nie jest odmieniany: Die Jacke ist blau. – Ta kurtka jest niebieska. Zanim odmienimy przymiotnik, musimy wiedzieç, jakiego rodzaju jest towarzyszàcy mu rzeczownik, w jakim jest przypadku oraz zwróciç uwag´, jaki rodzajnik – okreÊlony czy nieokreÊlony – zosta∏ u˝yty. Wszystko to wp∏ywa na form´ przymiotnika. Na przyk∏ad: die blaue Jacke – niebieska kurtka (l.poj., r. ˝., mianownik lub biernik) ein alter Hund – stary pies (l.poj., r. m., mianownik) ein ruhiges Kind – spokojne dziecko (l.poj., r. n., mianownik lub biernik)

Lekcja 2 Odmiana przymiotnika po rodzajniku okreÊlonym 25

Przypadek Rodzaj m´ski Maskulinum

der blaue Hut (niebieski kapleusz) Dope∏niacz des blauen Genitiv Huts Celownik dem blauen Dativ Hut Biernik den blauen Akkusativ Hut

Mianownik Nominativ

28

Liczba pojedyncza Rodzaj ˝eƒski Rodzaj nijaki Femininum Neutrum

Liczba mnoga

die blaue Jacke (niebieska kurtka) der blauen Jacke der blauen Jacke die blaue Jacke

die blauen Hosen (niebieskie spodnie) der blauen Hosen den blauen Hosen die blauen Hosen

das blaue Kleid (niebieska sukienka) des blauen Kleides dem blauen Kleid das blaue Kleid

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 29

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

Przymiotniki przyjmà takà samà odmian´ jak ta przedstawiona wczeÊniej, jeÊli b´dà wyst´powa∏y po takich zaimkach, jak dieser / diese / dieses (ten / ta / to), jeder / jede / jedes (ka˝dy / ka˝da / ka˝de), na przyk∏ad:

dieses kluge Mädchen – ta màdra dziewczynka.

Lekcja 3 Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreÊlonym 26

W liczbie mnogiej przed przymiotnikiem nie pojawi si´ rodzajnik nieokreÊlony, poniewa˝ nie ma on formy liczby mnogiej.

Przypadek

Mianownik Nominativ Dope∏niacz Genitiv Celownik Dativ Biernik Akkusativ

Licza pojedyncza Rodzaj ˝eƒski Rodzaj nijaki Femininum Neutrum

Liczba mnoga

Rodzaj m´ski Maskulinum

ein blauer Hut (niebieski kapelusz) eines blauen Huts einem blauen Hut einen blauen Hut

eine blaue Jacke (niebieska kurtka) einer blauen Jacke einer blauen Jacke eine blaue Jacke

blaue Hosen (niebieskie spodnie) blauer Hosen

ein blaues Kleid (niebieska sukienka) eines blauen Kleides einem blauen Kleid ein blaues Kleid

blauen Hosen blaue Hosen

Taka sama odmiana jak po rodzajniku nieokreÊlonym obowiàzuje dla przymiotników w liczbie pojedynczej stojàcych po przeczeniu kein i po zaimkach dzier˝awczych. Uwaga! W liczbie mnogiej po kein i po zaimkach dzier˝awczych wyst´puje odmiana jak po rodzajniku okreÊlonym. Ten wzór odmiany obowiàzuje równie˝ po liczebnikach g∏ównych, a tak˝e po takich zaimkach jak andere (inni / inne), einige (niektórzy / niektóre) oraz viele (wielu / wiele) – oczywiÊcie tylko w liczbie mnogiej, poniewa˝ liczebniki g∏ówne oraz wymienione zaimki odnoszà si´ tylko do liczby mnogiej.

Lekcja 4 Odmiana przymiotnika po rodzajniku zerowym 27

W liczbie mnogiej b´dzie on oczywiÊcie wyglàda∏ identycznie jak w tabeli przedstawiajàcej odmian´ po rodzajniku nieokreÊlonym, jednak liczba pojedyncza przedstawia si´ nieco inaczej.

www.jezykiobce.pl

29

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 30

(Black plate)

Audio Kurs

Przypadek Rodzaj m´ski Maskulinum Mianownik blauer Hut Nominativ (niebieski Dope∏niacz Genitiv Celownik Dativ Biernik Akkusativ

kapelusz) blauen Huts blauem Hut blauen Hut

Liczba pojedyncza Rodzaj ˝eƒski Rodzaj nijaki Femininum Neutrum

Liczba mnoga

blaue Jacke (niebieska kurtka) blauer Jacke blauer Jacke blaue Jacke

blaue Hosen (niebieskie spodnie) blauer Hosen blauen Hosen blaue Hosen

blaues Kleid (niebieska sukienka) blauen Kleides blauem Kleid blaues Kleid

Lekcja 5 Stopniowanie przymiotników 28

W j´zyku niemieckim wyró˝niamy trzy stopnie: równy (der Positiv), wy˝szy (der Komparativ) i najwy˝szy (der Superlativ). Przymiotnik w stopniu wy˝szym i najwy˝szym podobnie jak przymiotnik w stopniu równym podlega odmianie.

Stopieƒ wy˝szy Stopieƒ wy˝szy tworzymy poprzez dodanie koƒcówki -er. W przypadku przymiotników sk∏adajàcych si´ z jednej sylaby, samog∏oski a, o, u bardzo cz´sto otrzymujà przeg∏os, na przyk∏ad:

alt – älter (stary – starszy) kurz – kürzer (krótki – krótszy) Niektóre przymiotniki majà dwie poprawne formy, z przeg∏osem lub bez. Stopieƒ wy˝szy przymiotnika gesund (zdrowy) mo˝e brzmieç zarówno gesunder, jak i gesünder. Przymiotniki koƒczàce si´ -el i -er w stopniu wy˝szym tracà samog∏osk´ -e, na przyk∏ad:

dunkel – dunkler (ciemno – ciemniej) teuer – teurer (drogi – dro˝szy)

Stopieƒ najwy˝szy Stopieƒ najwy˝szy tworzymy poprzez dodanie koƒcówki -st lub -est (jeÊli przymiotnik z koƒcówkà -st by∏oby trudno wymówiç, czyli np. jeÊli przymiotnik koƒczy si´ takimi spó∏g∏oskami jak -d, -t, -s, -ss czy -ß). Przed przymiotnikiem w stopniu najwy˝szym stawiamy rodzajnik okreÊlony (lub ewentualnie zaimek dzier˝awczy).

gesund (zdrowy) jung (m∏ody)

30

das gesündeste Kind – najzdrowsze dziecko. die jüngste Frau – najm∏odsza kobieta

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 31

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

Stopieƒ najwy˝szy przymiotnika mo˝na równie˝ utworzyç w inny sposób. Tym razem jest to jednak forma nieodmienna, nie mo˝e ona wyst´powaç w roli przydawki. Do przymiotnika w stopniu najwy˝szym dodajemy zatem koƒcówk´ -en, a przed przymiotnikiem zawsze stoi s∏ówko am. Na przyk∏ad:

gesund – am gesündesten (zdrowy – najzdrowszy) Welche Obstarten sind für den Menschen am gesündesten? Jakie gatunki owoców sà dla cz∏owieka najzdrowsze? Przymiotniki o stopniowaniu nieregularnym

gut + besser + der/die/das beste, am besten dobry – lepszy – najlepszy hoch + höher + der/die/das höchste, am höchsten wysoki – wy˝szy – najwy˝szy nah + näher + der/die/das nächste, am nächsten bliski – bli˝szy – najbli˝szy Uwaga! Zauwa˝my, ˝e w drugim przyk∏adzie, w stopniu wy˝szym, ch zmienia si´ na h. Dzieje si´ tak, poniewa˝, g∏oska h jest w tym przypadku niema. Podobnie dzieje si´ w trzecim przyk∏adzie.

Lekcja 6 Przys∏ówek 29

W odró˝nieniu od przymiotnika, przys∏ówek jest nieodmiennà cz´Êcià mowy, mo˝emy go jedynie stopniowaç. Koƒcówki przys∏ówka w stopniu wy˝szym i najwy˝szym przypominajà koƒcówki przymiotnika. W stopniu wy˝szym jest to koƒcówka -er, w stopniu najwy˝szym -sten, dodatkowo w stopniu najwy˝szym przed przys∏ówkiem pojawia si´ s∏ówko am. Z niektórych jednosylabowych przys∏ówków mo˝emy równie˝ utworzyç nieco innà form´ stopnia najwy˝szego: bez am, z koƒcówkà -stens, na przyk∏ad:

schnell + schneller + am schnellsten/schnellstens szybko – szybciej – najszybciej Do przys∏ówków odmieniajàcych si´ nieregularnie nale˝à gut (dobrze), hoch (wysoko), nahe (blisko) oraz viel (du˝o). Odmian´ trzech pierwszych ju˝ poznaliÊmy – wyglàda ona tak samo jak odmiana identycznie brzmiàcych przymiotników. Oto trzy stopnie przys∏ówka viel:

viel + mehr + am meisten du˝o – wi´cej – najwi´cej

www.jezykiobce.pl

31

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 32

(Black plate)

Audio Kurs

Porównujàc osoby, rzeczy, zjawiska u˝ywamy nast´pujàcych konstrukcji. W stopniu równym mo˝emy u˝yç konstrukcji so ... wie (tak ... jak), np.:

Ich lerne so viel wie du. – Ucz´ si´ tak du˝o jak ty.

Stopieƒ wy˝szy przymiotnika lub przys∏ówka u˝ywany jest w nast´pujàcy sposób: Ich lerne mehr als du. – Ucz´ si´ wi´cej od ciebie.

Stopnia najwy˝szego mo˝emy u˝yç w zdaniu w nast´pujàcy sposób: Tanja ist die beste Schülerin in unserer Klasse. Tanja jest najlepszà uczennicà w naszej klasie. Klaus ist der fleißigste von allen Jungen in unserer Klasse. Klaus jest najpilniejszy ze wszystkich ch∏opców w naszej klasie. W tym zdaniu u˝yty zosta∏ przyimek von ∏àczàcy si´ zawsze z celownikiem dla wyró˝nienia danej osoby z pewnej grupy.

32

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 33

(Black plate)

åwiczenia 30

Zadanie 1 Wstaw przymiotniki w odpowiedniej formie. Przyk∏ad: (klein) Das ist ein...................... Kind. To jest ma∏e dziecko. Odpowiedê: Das ist ein kleines Kind. 1. (schön) Du siehst heute sehr ...... aus. Bardzo ∏adnie dziÊ wyglàdasz. 2. (hübsch) Das ............... Mädchen ist meine Schwester. Ta zgrabna dziewczyna to

moja siostra. 3. (modern) Wir fahren mit dem ............ Auto in die Ferien. Jedziemy tym nowoczesnym

samochodem na wakacje 4. (neu) Alle ........... Computer arbeiten sehr schnell. Wszystkie nowe komputery

pracujà bardzo szybko. 5. (klein) Der Junge hat einen ........ Hund. Ten ch∏opiec ma ma∏ego pieska. 6. (jung) Ein .......... Mann fragt nach dir. JakiÊ m∏ody m´˝czyzna pyta o ciebie.

Zadanie 2 Wybierz poprawnà odpowiedê. 1. Auf dem Tisch gibt es keinen .......... Kuli. Na stole nie ma niebieskiego d∏ugopisu.

a) blaue b) blauen c) blauer 2. Viele .............. Leute arbeiten im Ausland. Wielu m∏odych ludzi pracuje za granicà.

a) junge b) jungen c) jünger 3. Mein Bruder ist ......... als ich. Mój brat jest starszy ni˝ ja.

a) älter b) alt c) Alter

www.jezykiobce.pl

33

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 34

(Black plate)

Audio Kurs

4. Helga ist meine ........ Freundin. Helga jest mojà najlepszà przyjació∏kà.

a) guten b) am besten c) beste 5. Wie komme ich ......... zum Bahnhof? Jak najszybciej dojd´ do dworca? a) schnelle b) der schnellste c) am schnellsten

Zadanie 3 Uzupe∏nij brakujàce formy. 1. 2. 3. 4. 5.

nahe

..............

am

.............. .............. ..............

mehr jünger

.............. ..............

.............. ..............

am besten

hoch

..............

Zadanie 4 Wype∏nij luki w zdaniach. 1. Das Kind will so groß ...... sein Bruder sein. Dziecko chce byç takie wysokie jak jego brat. 2. Du läufst schneller ........ ich. Potrafisz biegaç szybciej ni˝ ja. 3. Diese Jacke ist ........ grün wie Gras. Moja kurtka jest zielona jak trawa. 4. Das ist ....... reichste Mann der Welt. To jest najbogatszy cz∏owiek Êwiata. 5. Sie ist die beste ....... allen Tänzerinnen. Jest najlepsza ze wszystkich tancerek.

Zadanie 5 Przet∏umacz na j´zyk polski. 1. Das kleine Mädchen ist jünger als der Junge. 2. Tanja ist größer als Klaus. 3. Ich verkaufe alle alten Bücher. 4. Mein bester Freund hat eine kleine Katze. 5. Meine Mutter arbeitet mehr als mein Vater

34

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 35

(Black plate)

Cz´Êç 6 Czasy przesz∏e (Präteritum & Perfekt) 31

W j´zyku niemieckim istniejà dwa podstawowe czasy przesz∏e – Präteritum oraz Perfekt. Przyjrzyjmy si´ pierwszemu z nich.

Lekcja 1 Czas Präteritum (Imperfekt) Jest to czas charakterystyczny dla opowiadaƒ i dla literatury pi´knej w ogóle. Pojawia si´ on oczywiÊcie równie˝ w mowie potocznej, jednak nieco rzadziej ni˝ drugi czas przesz∏y. Na j´zyk polski formy tego czasu bardzo cz´sto t∏umaczone sà za pomocà czasowników niedokonanych (w przeciwieƒstwie do drugiego czasu przesz∏ego). Ich machte die Hausaufgaben. – Robi∏em prac´ domowà. (czas Präteritum) Ich habe die Hausaufgaben gemacht. – Zrobi∏em prac´ domowà. (czas Perfekt) Formy tego czasu dla czasowników regularnych tworzymy dodajàc do tematu czasownika okreÊlone, zawsze te same koƒcówki. machen (robiç)

ich machte du machtest er/sie/es machte

wir machten ihr machtet Sie/sie machten

arbeiten (pracowaç)

ich arbeitete du arbeitetest er/sie/es arbeitete

wir arbeiteten ihr arbeitetet Sie/sie arbeiteten

Oprócz czasowników s∏abych (regularnych) w j´zyku niemieckim istnieje równie˝ szereg czasowników mocnych (nieregularnych). Formy omawianego czasu przesz∏ego tych czasowników tworzymy poprzez dodanie koƒcówek czasu teraêniejszego do odr´bnej, nieregularnej formy danego czasownika. Jest ona taka sama dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej. Na koƒcu ksià˝eczki znajduje si´ tabela z najcz´Êciej u˝ywanymi nieregularnymi niemieckimi czasownikami, a w niej, w trzeciej kolumnie, nieregularne formy czasu Präteritum. Oto odmiana przyk∏adowego czasownika nieregularnego w czasie przesz∏ym. geben – gab – gegeben (dawaç)

ich gab du gabst er/sie/es gab www.jezykiobce.pl

wir gaben ihr gabt Sie/sie gaben

35

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 36

(Black plate)

Audio Kurs

Odmiana czasowników sein (byç) i haben (mieç) w czasie Präteritum: sein (byç)

ich war du warst er/sie/es war

wir waren ihr wart Sie/sie waren

haben (mieç)

ich hatte du hattest er / sie / es hatte

wir hatten ihr hattet Sie / sie hatten

Odmiana przyk∏adowego czasownika modalnego w czasie Präteritum. müssen – musste – gemusst (musieç)

ich musste du musstest er/sie/es musste

wir mussten ihr musstet Sie/sie mussten

Lekcja 2 Czas Perfekt 32

Formy tego czasu tworzymy przy pomocy czasowników posi∏kowych haben (mieç) oraz sein (byç) odmienionych w czasie teraêniejszym Präsens. Czasownik podstawowy pojawia si´ natomiast w formie imies∏owu biernego Partizip II. Taki imies∏ów tworzymy zazwyczaj poprzez dodanie do tematu czasownika przedrostka ge- oraz koƒcówki -t (dla czasowników s∏abych – regularnych) lub -en (dla czasowników mocnych – nieregularnych).

JeÊli temat czasownika regularnego koƒczy si´ na -d lub -t, dodajemy koƒcówk´ -et, w przeciwnym razie zbyt trudno by∏oby wymówiç form´ imies∏owu, np. gearbeitet, geendet. Tworzàc imies∏ów dla niektórych czasowników pomijamy przedrostek ge-. Dzieje si´ tak na przyk∏ad w przypadku czasowników koƒczàcych si´ na -ieren oraz czasowników nierozdzielnych z takimi przedrostkami jak be-, emp-, miss-, ver-, zer-: faszinieren (fascynowaç) – Partizip II: fasziniert empfehlen (polecaç) – Partizip II: empfohlen Tworzàc formy imies∏owu biernego Partizip II dla czasowników rozdzielnych, przedrostek ge- stawiamy za przedrostkiem, np.: aufmachen (otwieraç) – aufgemacht

36

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 37

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

Lekcja 3 Czasownik posi∏kowy 33

Czasownika posi∏kowego sein (byç) u˝ywamy, kiedy w zdaniu jest mowa o ruchu lub zmianie stanu na przyk∏ad: Ich bin durch den Wald gelaufen. – Bieg∏em przez las. (ruch) Die Kinder sind eingeschlafen. – Dzieci zasn´∏y. (zmiana stanu)

Czasowniki bleiben (pozostawaç), sein (byç), werden (stawaç si´) w czasie przesz∏ym z∏o˝onym zawsze wymagajà czasownika sein, na przyk∏ad:

Ich bin mit meiner Oma zu Hause geblieben. – Zosta∏em w domu z babcià. W pozosta∏ych przypadkach formy tego czasu tworzymy u˝ywajàc czasownika posi∏kowego haben (mieç), na przyk∏ad:

Der Junge hat mit seinem Hund gespielt. – Ch∏opiec pobawi∏ si´ ze swoim psem. Sie haben zusammen einen Brief geschrieben. – Napisali razem list. W tabeli na koƒcu ksià˝eczki znajduje si´ równie˝ oznaczenie informujàce, z którym czasownikiem posi∏kowym ∏àczy si´ dany czasownik. Formy nieregularnych imies∏owów biernych znajdujà si´ w czwartej kolumnie.

åwiczenia 34

Zadanie 1 Uzupe∏nij luki prawid∏owymi formami czasów przesz∏ych. Przyk∏ad: (waschen) Ich habe mich ................ . Umy∏em si´. Odpowiedê: Ich habe mich gewaschen. 1. (machen – robiç)

Wir haben die Aufgabe schon .................. . Ju˝ zrobiliÊmy zadanie. 2. (arbeiten – pracowaç) Meine Bekannte ............................ in diesem Büro.

Moja znajoma pracowa∏a w tym biurze. 3. (vorbereiten – przygotowaç si´) Sie ............................ sich auf die Prüfung sehr gründlich................ . Bardzo dok∏adnie przygotowa∏a si´ do egzaminu.

www.jezykiobce.pl

37

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 38

(Black plate)

Audio Kurs

4. (lernen – uczyç si´) Der Schüler ......... gestern viel ............................ . Uczeƒ du˝o si´ wczoraj uczy∏. 5. (aufstehen – wstawaç) Um wie viel Uhr ............ du ........................ ? O której godzinie wsta∏eÊ? 6. (zeigen – pokazywaç) Sie .............................. mir die Fotos. Pokaza∏a mi zdj´cia.

Zadanie 2 Uzupe∏nij tabel´ formami podstawowymi czasowników nieregularnych. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

lesen .....................

kommen dürfen schreiben bleiben kennen sehen .....................

gewinnen

czytaç przynosiç przychodziç mieç pozwolenie pisaç pozostawaç znaç widzieç umieraç wygrywaç

..................... .....................

gelesen gebracht gekommen gedurft

schrieb

.....................

..................... ..................... .....................

geblieben

.....................

brachte

starb gewann

.....................

gesehen gestorben .....................

Zadanie 3 Wybierz prawid∏owà odpowiedê. 1. Nachdem wir die Altstadt besichtigt ......................, gehen wir ins Kino. Po tym

jak zwiedzimy starówk´, pójdziemy do kina. a) habt b) gehabt c) haben 2. Das Kind ............................ nicht länger draußen bleiben. Dziecku nie wolno by∏o d∏u˝ej zostaç w domu. a) durftet b) durfte c) dürft 3. Die Verkäuferin .................. die Tür. Sprzedawczyni otworzy∏a drzwi. a) öffnet b) öffnete c) öffnetet 4. Wie lange .................... du in Berlin ........................... ? Jak d∏ugo zosta∏eÊ w Berlinie? a) bist, geblieben b) hast, geblieben c) bist, bleiben 5. Sie sind schon ................................... Oni ju˝ poszli. a) weggehen b) gegangen weg c) weggegangen

38

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 39

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

Odpowiedzi Cz´Êç 1 Zadanie 1 1. das 2. dem 3. der 4. den 5. des Zadanie 2 1. der 2. – 3. – 4. – 5. das Zadanie 3 1. Der Junge kauft keinen Kuli. 2. Ich lese keine Bücher. 3. Der Lehrer hilft keinem Schüler. 4. Der Mann will kein Auto haben. 5. Das Kind bekommt keine Katze zum Geburtstag. Zadanie 4 1.b) 2.a) 3.a) 4.b) 5.a) Zadanie 5 1. Seiten 2. Mädchens 3. Freunden 4. Jungen 5. Frauen 6. Kindes Zadanie 6 1. die Fans 2. die Bücher 3. die Sofas 4. die Sprachen 5. die Fische 6. – 7. die Städte Zadanie 7 1. die Nacht 2. die Kleinigkeit 3. der Koch 4. die Schule 5. der Fan 6. das Blatt Cz´Êç 2 Zadanie 1 1. du arbeitest 2. ihr geht 3. er macht 4. ich lerne 5. wir freuen uns Zadanie 2 1.muss 2. darf 3. wollen 4. sollst 5. können Zadanie 3 1. Wann kommt ihr zurück? 2. Das Kind bekommt eine Puppe. 3. Welches Buch empfiehlst du mir? 4. Wo findet das Konzert statt? 5. Der Bus fährt weg. Zadanie 4 1. arbeitet 2. mag 3. findet 4. steht ... auf 5. wäscht sich 6. frühstückt 7. dauert 8. ist 9. kommt … zurück Zadanie 5 1. willst, darf, muss 2. empfehle, verkauft sich, kaufen 3. denkst, soll, meine, musst Cz´Êç 3 Zadanie 1 1. Bist du erkältet? 2. Können sie ganz gut Deutsch? 3. Bleibt ihr zu Hause? www.jezykiobce.pl

4. Will sie mit dir ins Theater gehen? 5. Kommen wir um 8 Uhr zurück? Zadanie 2 1. Wann fährt der Zug ab? 2. Wo wohnt Michael? 3. Was studiert Tanja? 4. Wer bereitet sich auf eine Prüfung vor? Cz´Êç 4 Zadanie 1 1. Ich gebe es ihm. 2. Ich helfe ihnen. 3. Helga kauft sie ihr. 4. Klaus schickt ihn ihr. 5. Sie geben es ihnen. Zadanie 2 1. meine Tasche 2. sein Kuli 3. ihr Computer 4. seine Puppe 5. unser Haus Cz´Êç 5 Zadanie 1 1. schön 2. hübsche 3. modernen 4. neuen 5. kleinen 6. junger Zadanie 2 1. b) 2. a) 3. a) 4. c) 5. c) Zadanie 3 1. näher, am nächsten 2. viel, am meisten 3. jung, am jüngsten 4. gut, besser 5. höher, am höchsten Zadanie 4 1. wie 2. als 3. so 4. der 5. von Zadanie 5 1.Ta ma∏a dziewczynka jest m∏odsza od tego ch∏opca. 2.Tanja jest wy˝sza od Klausa. 3. Sprzedaj´ wszystkie stare ksià˝ki. 4. Mój najlepszy przyjaciel ma ma∏ego kota. 5. Moja mama pracuje wi´cej ni˝ mój tata. Cz´Êç 6 Zadanie 1 1. gemacht 2. arbeitete 3. hat 4. gelernt 5. aufgestanden 6. zeigte Zadanie 2 1. las 2. bringen 3. kam 4. durfte 5. geschrieben 6. blieb 7. kannte, gekannt 8. sah 9. sterben 10. gewonnen Zadanie 3 1.c) 2.b) 3.b) 4.a) 5.c)

39

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 40

(Black plate)

Audio Kurs

40

haben haben haben sein haben haben haben haben

nahm

genommen

haben

nennen

nannte

genannt

haben

radziç

raten

riet

geraten

haben

jeêdziç konno

reiten

ritt

geritten

sein

p´dziç

rennen

rannte

gerannt

sein

wo∏aç

rufen

rief

gerufen

haben

stworzyç

schaffen

schuf

geschaffen

haben

strzelaç

schießen

schoss

geschossen

empfahl aß fuhr fiel fing fand flog floss fror gab ging gewann griff hatte hielt hing hob hieß

empfohlen gegessen gefahren gefallen gefangen gefunden geflogen geflossen gefroren gegeben gegangen gewonnen gegriffen gehabt gehalten gehangen gehoben geheißen

haben haben sein sein haben haben sein sein haben haben sein haben haben haben haben haben haben haben

haben

spaç

schlafen

schlief

geschlafen

haben

biç

schlagen

schlug

geschlagen

haben

zamykaç

schließen

schloss

geschlossen

haben

topnieç

schmelzen

schmolz

geschmolzen

sein

pisaç

schreiben

schrieb

geschrieben

haben

krzyczeç

schreien

schrie

geschrien

haben

p∏ywaç

schwimmen schwamm geschwommen sein

widzieç

sehen

sah

gesehen

haben

byç

sein

war

gewesen

sein

Êpiewaç

singen

sang

gesungen

haben

siedzieç

sitzen

saß

gesessen

haben

mówiç

sprechen

sprach

gesprochen

haben

skakaç

springen

sprang

gesprungen

sein

staç

stehen

stand

gestanden

haben

kraÊç

stehlen

stahl

gestohlen

haben

umieraç

sterben

starb

gestorben

haben

k∏óciç si´

streiten

stritt

gestritten

haben

half kannte kam konnte

geholfen gekannt gekommen gekonnt

haben haben sein haben

nosiç

tragen

trug

getragen

haben

spotykaç

treffen

traf

getroffen

haben

piç

trinken

trank

getrunken

haben

czyniç

tun

tat

getan

haben

vergaß

vergessen

haben

zapominaç vergessen ließ lief litt lieh las lag log mochte musste

gelassen gelaufen gelitten geliehen gelesen gelegen logen gemocht gemusst

haben sein haben haben haben haben haben haben haben

Präteritum czas przesz∏y niedokonany

nehmen

nazywaç

Infinitiv bezokolicznik braç

czasownik posi∏kowy

Partizip II imies∏ów strony biernej begonnen geboten gebeten geblieben gebrochen gebracht gedacht gedurft

czasownik posi∏kowy

begann bot bat blieb brach brachte dachte durfte

Partizip II imies∏ów strony biernej

zaczynaç beginnen oferowaç bieten prosiç bitten pozostawaç bleiben ∏amaç brechen przynosiç bringen myÊleç denken mieç dürfen pozwolenie polecaç empfehlen jeÊç essen jechaç fahren upadaç fallen ∏apaç fangen znajdowaç finden lecieç fliegen p∏ynàç fließen marznàç frieren dawaç geben iÊç gehen wygrywaç gewinnen si´gaç greifen mieç haben trzymaç halten wisieç hängen podnosiç heben nazywaç heißen si´ pomagaç helfen znaç kennen przychodziç kommen móc, können potrafiç zostawiç lassen biegaç laufen cierpieç leiden po˝yczaç leihen czytaç lesen le˝eç liegen k∏amaç lügen lubiç mögen musieç müssen

Präteritum czas przesz∏y niedokonany

Infinitiv bezokolicznik

Formy podstawowe czasownika

traciç

verlieren

verlor

verloren

haben

rosnàç

wachsen

wuchs

gewachsen

sein

myç

waschen

wusch

gewaschen

haben

stawaç si´

werden

wurde

geworden

sein

rzucaç

werfen

warf

geworfen

haben

wiedzieç

wissen

wusste

gewusst

haben

chcieç

wollen

wollte

gewollt

haben

ciàgnàç

ziehen

zog

gezogen

haben

gramatyka niemiecka_9

31/1/07

16:17

Page 41

(Black plate)

NIEMIECKI GRAMATYKA

www.jezykiobce.pl

41

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 04/17/2023

Views: 6195

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.